ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT)
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   โครงสร้าง   ข้อมูลผู้บริหาร   สายด่วนผู้บริหาร   อำนาจหน้าที่   Q&A เว็บไซต์   Q&A Facebook   Q&A Line (ถ้าใช้เว็บบราวเซอร์เปิด กรุณาใช้โทรศัพท์ สแกน qr code ที่ปรากฎบนบราวเซอร์)   Social Network Facebook   Social Network Line (ถ้าใช้เว็บบราวเซอร์เปิด กรุณาใช้โทรศัพท์ สแกน qr code ที่ปรากฎบนบราวเซอร์)   แผนดำเนินงานประจำปี   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มาตราฐานการให้บริการ   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   E-Service   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี