วิสัยทัศน์-พันธกิจ

อัพเดทเมื่อ 02 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 402 ครั้ง

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาความสันติสุข สมานฉันท์อย่างยั่งยืน


พันธกิจในการพัฒนา
ประกอบด้วย
1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำ การพัฒนาที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ตลอดจนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการขององค์กรและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน