เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน

อัพเดทเมื่อ 03 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 277 ครั้ง

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

 

ประกาศเจตจำนงทางการเมือง

 

ปรกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

เจตจำนง1เจตจำนง2

 

ประกาศแนวทางในการตรวจสอบบุคคลกรกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทับซ้อน1ทับซ้อน2

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กำหนด1กำหนด2กำหนด3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนด4กำหนด5