ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้
  ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2567   ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก เรื่อง คู่มือการชำระภาษีป้าย   ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่พริก เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อดำเนินการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓/๔) ประจำปี ๒๕๖๖   ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการปฎิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจาปี 2566   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำนิยามและประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 มี 6 ประเภท 69 แบบ เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อรองรับการประเมินภาษี ประจำปี 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566   ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   อบต.แม่พริก แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่ง และขอความร่วมมือผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ติดต่อชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด   ประกาศ อบต.แม่พริก ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดการเก็บภาษี ประจำปี 2565   อบต.แม่พริก ขอชี้แจงกรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวน ที่ดินที่อยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของรัฐ ที่ดินบุกรุกในพื้นที่ป่าไม้   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)   เอกสารประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อรองรับการประเมินภาษี ประจาปี 2565   เอกสารประชาสัมพันธ์ หน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2565   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องประกาศราคาประเิมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564   เอกสารประชาสัมพันธ์ สรุปกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   เอกสารประชาสัมพันธ์ สรุปกฎหมายภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   เอกสารประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564   เอกสารประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประจำปี 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม)   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น