ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้
  อบต.แม่พริก แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่ง และขอความร่วมมือผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ติดต่อชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด   ประกาศ อบต.แม่พริก ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดการเก็บภาษี ประจำปี 2565   อบต.แม่พริก ขอชี้แจงกรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวน ที่ดินที่อยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินของรัฐ ที่ดินบุกรุกในพื้นที่ป่าไม้   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)   เอกสารประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อรองรับการประเมินภาษี ประจาปี 2565   เอกสารประชาสัมพันธ์ หน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2565   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องประกาศราคาประเิมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564   เอกสารประชาสัมพันธ์ สรุปกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   เอกสารประชาสัมพันธ์ สรุปกฎหมายภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   เอกสารประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564   เอกสารประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประจำปี 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม)   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น