นโยบาย

อัพเดทเมื่อ 02 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 1179 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1.1 พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน

1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร

1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย มลภาวะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

6.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

          ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

 

คําแถลงนโยบายการบริหารราชการ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก(คลิก)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น