ข้อมูลทั่วไป

อัพเดทเมื่อ 24 เมษายน 2567

เปิดอ่าน 16067 ครั้ง

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก


สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง 

         องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บริเวณพิกัด 551716 ของแผนที่ประเทศไทย ระวางที่ 4948 ล าดับที่ 7071 และตั้งอยู่ห่างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอแม่สรวย มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย 2 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ช่วงกิโลเมตรที่ 129 – 130


พื้นที่

         องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มีพื้นที่รับผิดชอบ 23,772.50 ไร่ หรือ 38.036 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับพักอาศัย 2,240.10 ไร่ พื้นที่ตั้งหน่วยงานภาครัฐ 100 ไร่ สวยสาธารณะและนันทนาการ 69 ไร่ พื้นที่สำหรับการเกษตรกรรม 10,000 ไร่ พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 50 ไร่ พื้นที่ ป่าไม้ 16,313.40 ไร่


อาณาเขต

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สภาพภูมิประเทศ
        สภาพภูมิประเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชัน ที่ลาดเชิงเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำ


ลักษณะสภาพภูมิอากาศ

ตำบลแม่พริก มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน


ลักษณะการปกครองท้องที่

ตำบลแม่พริก ได้แบ่งเขตการปกครองท้องที่ หรือ หมู่ที่บ้านทั้งหมด มีจำนวน 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านแม่พริก
หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง
หมู่ที่ 3 บ้านสันจำปา
หมู่ที่ 4 บ้านปางกลาง
หมู่ที่ 5 บ้านปางต้นผึ้ง
หมู่ที่ 6 บ้านปางอาณาเขต
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า
หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน
หมู่ที่ 9 บ้านปางอ้อย
หมู่ที่ 10 บ้านโฮ่ง
หมู่ที 11 บ้านปางซาง
หมู่ที 12 บ้านชุมชนสันจำปา
หมู่ที่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา


ข้อมูลประชากร

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,295 ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด 5,674 คน
แยกเป็น ประชากร ชาย 2,841 คน
ประชากร หญิง 2,833 คน


ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

         ประชากรตำบลแม่พริก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.70 และมีที่ดินทำกินด้านการเกษตรเป็นของตัวเอง โดยปลูกพืชทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น ปลูกข้าวนาปี และ ข้าวนาปรัง ข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น ถั่วเหลืองฝักสด มันฝรั่ง กาแฟ และชาใบเมี่ยง เป็นต้น


ข้อมูลทางสังคม


สภาพทางสังคม

         ประชาชนส่วนใหญ่ ของตำบลแม่พริก เป็นชนชาวไทยพื้นเมือง มีภาษาถิ่น หรือ ภาษาพูด คือ ภาษาคำพื้นเมือง สถานภาพทางสังคมเป็นระบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีวิถีในการดำเนินชีวิต
การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมือนกัน

การศึกษา

ตำบลแม่พริก มีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย เขต 2
จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
2. โรงเรียนบ้านแม่พริก
3. โรงเรียนบ้านปางอ้อย
4. โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก จำานวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก 1 (อิตาเลี่ยนไทยอุปถัมภ์)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก 2

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

         ตำบลแม่พริก มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านศาสนา ควบคู่ไปกับกิจกรรมด้าน ประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีถวายสลากภัตต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสืบชะตา งานบุญปอยหลวง นอกจากนี้ ยังมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือการเลี้ยงผีปู่ย่า ผีเสื้อบ้าน และ การเลี้ยงผีขุนน้ำ


ด้านการสาธารณสุข

         ตำบลแม่พริกมีศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ทั้งหมด 13 แห่ง เป็นพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลประจำอำเภอแม่สรวย จำนวน 1 แห่ง มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) จำนวน 156 คน และ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ( อผส. ) จำนวน 30 คน

 

โครงสร้างและการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
นายอุทัย ฟูวงศ์              ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
นายสนอง กำลังประสิทธิ์   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
นายชยานนท์ โลชา         ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
นางวิภา ปานะ               ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย
นายกมลเลศ กำลังประสิทธิ์        ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิชัย ตันโยธา                   ตำแหน่ง รองสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณรงค์ ฤทธิ์เดชยิ่ง              ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การแบ่งส่วนราชการภายในองค์กร
         แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการได้แก่ สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลังบุคลากร รวมทั้งหมด 31 คน
ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลจำนวน 13 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 12 คน พนักงานจ้างทั่วไป 5 คน โดยมี นายศักดิ์ชัย เป็งคำ ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น