วิสัยทัศน์-พันธกิจ

อัพเดทเมื่อ 02 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 973 ครั้ง

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
“การเกษตรก้าวหน้า แหล่งน้ำพัฒนา วัฒนธรรมนําพา ประชาอยู่ดีมีสุข”


พันธกิจในการพัฒนา
ประกอบด้วย
1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำ การพัฒนาที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ตลอดจนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการขององค์กรและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น