มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   มาตรการการใช้ดุลพินิจและอานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   มาตรการการตรวจสอบใช้ดุลพินิจ   มาตรการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก   มาตรการในการสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก   มาตรการป้องกันการรับสินบน   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน   รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565   มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565 โดยการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564   มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564 โดยการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น