คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ   การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   การรับชำระภาษีป้าย   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   การแจ้งถมดิน   การแจ้งถมดิน(เพิ่มเติม)   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   การปฏิบัติด้านการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น